Frie elever på en fri skole

SKOLENS REGLER

Skolens regler er bestemt ud fra det hensyn, at den enkelte elev skal kunne fornemme friheden - frihed til at færdes - frihed til at arbejde - frihed til at opleve.

VI HAR PÅ STABY EFTERSKOLE FØLGENDE REGLER:

  • Vi forventer, at frie elever på en fri skole møder med en ubetinget positiv indstilling til efterskolelivet.
  • Det er ikke tilladt at indtage og/eller opbevare alkohol eller andre rusmidler.
  • Piger og drenge må ikke komme på hinandens værelser og gange ud over aftalte besøgsaftener.
  • Staby Efterskole er en røgfri skole.

En efterskole med muligheder

Staby Efterskole er en boglig efterskole - men vi har også over 25 linje- og valgfag.

Se de mange fag

Regler og vilkår

Med trygge rammer om skolens hverdag, søger vi at skabe et godt fællesskab, hvor tillid og respekt indgår som en naturlig del af den enkeltes ansvarlighed.

Optagelsesprocedure:
Når Staby Efterskole har modtaget indmeldelse af eleven via formularen på Staby Efterskoles hjemmeside, bekræftes modtagelsen via mail. I forbindelse med introarrangement på Staby Efterskole, som eleven inviteres til i foråret – året før skolestart, udleveres en skolekontrakt til gennemgang og udfyldelse. Efterfølgende Intro arrangement opkræves et skolegebyr og skolekontrakten returneres udfyldt og underskrevet til Staby Efterskole. Elever som indmeldes efter introarrangement vil blive opkrævet skolegebyret samtidig med indmeldelse.

Økonomi:
Egenbetalingen for efterskoleopholdet er Staby Efterskoles ugepris minus statslig elevstøtte. Staby Efterskole ansøger, på vegne af forældrene, om statslig elevstøtte og modtager elevstøtten fra staten. Den statslige elevstøtte til elever under 18 år er ikke skattepligtig, hverken for elev eller forældre. Egenbetalingen indeholder alle udgifter til efterskoleopholdet, såsom materialer, ekskursioner mv. Der tages dog forbehold for ekstra private køb. 

Afbrydes efterskoleopholdet efter mindre end 2 uger, ydes ingen elevstøtte. På Efterskoleforeningens hjemmeside fremgår regler for elevstøtte. Det vil ikke være muligt at påbegynde et skoleår på Staby Efterskole, hvis der er restancer fra tidligere år. Som udgangspunkt hæfter forældrene solidarisk for betaling af efterskoleopholdet.

Indmeldelsesgebyr:
Ved indmeldelse på Staby Efterskole betales et indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr. Indmeldelsesgebyret fraregnes ikke i elevbetalingen og tilbagebetales ikke ved framelding eller ved skoleårets afslutning.

Skolegebyr:
Til sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes forpligtelser i henhold til skolekontrakten skal der indbetales et skolegebyr til Staby Efterskole. Skolegebyret for det gældende skoleår er oplyst i elevens skolekontrakt. Såfremt skolegebyret ikke indbetales rettidigt, forbeholder Staby Efterskole sig ret til at se indmeldelsen som bortfaldet. Skolegebyret dækker alle individuelle udgifter såsom tøj, ekskursioner, værkstedsregninger, årgangsbilleder, blå bog mv. Ekstra private køb betales særskilt. Det kan f.eks. være: ekstra skoletøj, ekstraordinære store værkstedsregninger og apotekskøb.

Afbrydelse eller udeblivelse:
Såfremt eleven/forældrene afmelder elevpladsen før skolestart bortfalder alle indbetalte gebyrer. Såfremt eleven udebliver ved skolestart, bortfalder elevpladsen, og alle indbetalte gebyrer bortfalder. Der skal betales et afbrydelsesgebyr, som oplyses i skolekontrakten. Såfremt eleven afbryder opholdet i løbet af skoleåret, bortfalder alle indbetalte gebyrer, og der skal betales et afbrydelsesgebyr. Indmeldelses- og skolegebyr overføres ikke til en anden årgang.,

Misligholdelse og bortvisning:
Misligholdelse af skolekontrakten foreligger, hvis eleven overtræder Staby Efterskoles regler, undlader at efterkomme Staby Efterskoles påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet. Foreligger der grov eller gentagen misligholdelse, kan Staby Efterskole med omgående virkning bortvise eleven. Der henvises til Staby Efterskoles ordensregler:

 Vi forventer, at frie elever på en fri skole møder med en ubetinget positiv indstilling til efterskolelivet.
 Det er ikke tilladt at indtage og/eller opbevare alkohol eller andre rusmidler.
 Piger og drenge må ikke komme på hinandens værelser og gange, ud over aftalte besøgsaftner.
 Staby Efterskole er en røgfri skole. Tobak, snus, e-cigaret og lignende må ikke forefindes på skolen.

Fritagelse for undervisning eller ophold på skolen:
En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for undervisning/ophold på Staby Efterskole (eksempelvis for at tage på ferie med forældre) uden for skolens ferier. Ved afbrydelse af opholdet er Staby Efterskole ikke berettiget til tilskud fra staten i de berørte kursusuger, og der kan heller ikke ydes statslig elevstøtte. Ønsker forældrene alligevel af tage eleven ud en uge eller mere, og giver skolen tilladelse hertil, vil forældrene – ud over den normale egenbetaling – skulle dække skolens tab i tilskud og den mistede statslige elevstøtte. Beløbet er angivet i elevens skolekontrakt.

Erstatning for skader:
Eleven skal erstatte de skader, som eleven forvolder på Staby Efterskoles eller andre elevers ejendom, bortset fra hændelige uheld. Såfremt forældrenes ansvarsforsikring (familieforsikring) ikke dækker, eller hvis forældrene ikke har en sådan forsikring, forpligter forældrene sig til sammen med eleven at erstatte skader forvoldt af eleven.

Anti-mobbe strategi:
Udgangspunktet for at være elev på Staby Efterskole er, AT MAN ER EN GOD KAMMERAT. Ovenstående udsagn er uforeneligt med mobning, som derfor ikke kan og vil blive tolereret i nogen form. Formålet med en antimobbestrategi er, at der til stadighed er fokus på området, så alle er opmærksomme på tegn i elevflokken på mistrivsel, der kan have sin baggrund i mobning. Mobning forstår vi ved udelukkelse af fællesskabet, længerevarende og systematiske drillerier og følelsesmæssige overgreb på én eller flere elever. Mobning handler om at udskille og udstille og hænger stærkt sammen med trivsel. Mobningen kan være både verbal og non verbal og kan i sit væsen være såvel psykisk som fysisk og også udspille sig på de sociale medier. Andre ord og begreber, der kendetegner mobning:

 Handlinger, der angriber den ramtes følelser, værdighed, status.
 Handlinger, der har til formål at latterliggøre, ydmyge, håne, nedgøre.
 Direkte eller indirekte spredning af rygter, som den angrebne har svært ved at forsvare sig imod.
 Handlinger, som er med til at forskubbe en magtfordeling, så der skabes et uligeværdigt forhold mellem mobber og den mobbede.
 Handlinger, der er med til at forskubbe grænserne for, hvad der er socialt og menneskeligt acceptabelt.
 Handlinger, som kan være utryghedsskabende og skabe en vogterkultur, som modarbejder tillid, tolerance, fællesskab.

Forebyggelse:
 At elever og forældre ved givne lejligheder gøres bekendt med skolens holdning omkring mobning og har kendskab til skolens antimobbestrategi.
 At alle elever har en kontaktlærer tilknyttet, som via kontaktgruppesamtaler og individuelle samtaler fordelt over året, har en mulighed for at komme tæt på den enkelte elev, så man hele tiden kan følge med i elevens trivsel.
 Alle klasser har et team på 4 lærere tilknyttet, som ud over det faglige også er opmærksomme på den generelle trivsel.
 Informerer forældre om, at de hellere må ringe en gang for meget, hvis de konstaterer ændringer i elevens humør og opfattelse af skolen.
 Sidst i oktober afholdes der kontaktlærersamtaler, hvor hovedvægten er lagt på trivsel og det sociale.
 I målet om at skabe det gode, trygge miljø, sørger skolen for, at eleverne sættes sammen på kryds og tværs, så de lærer flest mulige at kende, at de får mange fællesoplevelser, og at de lærer at tackle og tage hensyn til hinandens forskellighed.

Handleplan:
 Alle på skolen er forpligtet til at reagere, hvis man erfarer eller overværer mobning.
 Kontaktlærer (lærer) kontaktes hurtigst muligt.
 Ledelse og den øvrige personale sættes ind i sagen (evt. på lærermøde eller over vores intranet).
 Ledelse og kontaktlærer overvejer, hvordan den givne sag skal gribes an.
 Der følges efterfølgende op på sagen, så man sikrer, at de indgåede aftaler er overholdt.
 Muligheder for initiativer alt efter sagens omfang og grovhed:
 Kontaktlærer eller ledelse (evt. begge parter) afholder samtaler med såvel mobber som den mobbede.
 Der udfærdiges mulige løsningsforslag til genetablering af respekt og tillid parterne imellem.
 Hændelser kan evt. bruges offensivt til at påvirke resten af elevflokken.
 Involverede forældre orienteres eller indkaldes til et møde på skolen.
 Specielle tiltag kan foranstaltes for at øge trivslen i en bestemt elevgruppe eller på en bestemt gang.
 Hvis en elev vælger ikke at være en god kammerat og tage ved lære, kan skolen se sig nødsaget til at afbryde samarbejdet.

Planen evalueres og godkendes én gang om året på medarbejder- og bestyrelsesmøde.

EU-Persondataforordning:
Der henvises til Staby Efterskoles persondatapolitik, som er at finde på Staby Efterskoles hjemmeside, www.stabyefterskole.dk.
Loven gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvist foretages ved hjælp af elektronisk databehandling og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.

Vilkår i øvrigt:
Staby Efterskole opbevarer kontaktoplysninger på elever/forældre efter endt ophold på skolen. Dette sker med henblik på indbydelse til jubilæer og andre relevante arrangementer på Staby Efterskole. Man kan til enhver tid få sine kontaktoplysninger slettet ved henvendelse til skolens kontor. Staby Efterskole må tilmelde eleven til næste ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Eleven må transporteres i Staby Efterskoles bus, lejede busser, og i biler ført af skolens personale.